Expresia „Unii altora”

Expresia „Unii altora”

„Unii altora” și „unul pe altul” („unul cu altul”, „unul pentru altul” sau formele lor de plural) sunt expresii destul de întâlnite în scrierile NT. Lista de mai jos poate fi categorisită după următoarele clase1:

  • Predicamentul 1: a admonesta, a îndemna și a dinamiza unul pe altul.
  • Predicamentul 2: a fi blând unul cu altul, a purta de grijă unii altora, a fi devotați și a sluji unii altora.
  • Predicamentul 3: a ierta unul pe altul, a fi de acord unul cu altul, a trăi în armonie unul cu altul sau a fi primitor unul cu altul.
  • Predicamentul 4: mângâiați și încurajați-vă unii pe alții.
  • Predicamentul 5: mărturisiți-vă păcatele unii altora.
  • Predicamentul 6: nu vă judecați sau nu vă mințiți unii pe alții.
  • Predicamentul 7: învățați-vă sau instruiți-vă unii pe alții.
  • Predicamentul 8: fiți ospitalieri unii cu alții.

Ioan 13:14 Deci dacă Eu – Domnul și Învățătorul – v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.

Ioan 13:34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții! Așa cum v-am iubit Eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții.

Ioan 13:35 Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.

Romani 1:12 pentru ca atât voi, cât și eu, să fim încurajați în același timp – voi prin credința mea, iar eu prin a voastră.

Romani 12:10 Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească! Luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc.

Romani 12:16 Trăiți în armonie unii cu alții! Nu vă gândiți la lucrurile înalte, ci asociați-vă cu cei smeriți! Nu vă considerați singuri înțelepți!

Romani 14:13 Așadar, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci, mai degrabă, judecați ca nu cumva să puneți fratelui vostru o piatră de poticnire sau o pricină de cădere.

Romani 15:7 Așadar, primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit Cristos, pentru a-I aduce slavă lui Dumnezeu!

Romani 15:14 Dar eu însumi sunt convins cu privire la voi, frații mei, că și voi înșivă sunteți plini de bunătate, plini de toată cunoașterea, capabili să vă învățați unii pe alții.

Romani 16:16 Salutați-vă unul pe altul cu o sărutare sfântă! Toate bisericile lui Cristos vă salută!

1 Corinteni 11:33 Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unul pe altul!

1 Corinteni 12:25 ca să nu fie nici o dezbinare în trup, ci mădularele să aibă grijă unele de altele.

Galateni 5:13 Voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci, în dragoste, slujiți-vă unul pe altul.

Galateni 5:15 Însă dacă voi vă faceți rău unul altuia și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții!

Galateni 5:26 Să nu fim îngâmfați, provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne unii pe alții.

Galateni 6:2 Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Cristos!

Efeseni 4:2 cu toată smerenia, blândețea, cu răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste!

Efeseni 4:32 În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu, în Cristos.

Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora, în frică de Cristos.

Filipeni 2:3-5 Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngâmfare, ci, în smerenie, considerați-i pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Cristos Isus:

Coloseni 3:9 Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui

Coloseni 3:13 Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia! Cum v-a iertat Domnul, așa iertați-vă și voi!

Coloseni 3:16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belşug! Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea! Cântați-I lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre cântece de laudă, imnuri, cântece duhovnicești!

1 Tesaloniceni 3:12 Domnul să facă să crească și să se reverse dragostea voastră unii față de alții și față de toți, așa cum facem și noi față de voi!

1 Tesaloniceni 4:9 Cu privire la dragostea frățească, nu aveți nevoie să vă scriem, pentru că voi înșivă ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții.

1 Tesaloniceni 4:18 De aceea, încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte.

1 Tesaloniceni 5:11 De aceea, încurajați-vă unii pe alții şi întăriți-vă unii pe alții, așa cum, de fapt, şi faceți.

1 Tesaloniceni 5:15 Aveți grijă ca nimeni să nu întoarcă rău pentru rău, ci urmăriți întotdeauna să faceți binele, atât unul altuia, cât și tuturor.

2 Tesaloniceni 1:3 Suntem datori să-I mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se şi cuvine, întrucât credința voastră crește foarte mult, şi dragostea voastră unii față de alții sporește în fiecare dintre voi.

Evrei 3:13 ci încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune „astăzi”, astfel încât nici unul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelarea adusă de păcat!

Evrei 10:24 Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste şi la fapte bune!

Evrei 10:25 Să nu renunțăm să ne adunăm laolaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că Ziua se apropie!

Evrei 13:1 Stăruiți în dragostea frățească!

Iacov 4:11 Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții! Cel care-l vorbește de rău sau îl judecă pe fratele lui vorbește împotriva Legii şi judecă Legea. Însă dacă tu judeci Legea, atunci nu ești un împlinitor al Legii, ci un judecător.

Iacov 5:9 Nu murmurați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați! Iată, Judecătorul stă chiar la uși!

Iacov 5:16 Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora şi rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică.

1 Petru 3:8 În cele din urmă, toți să aveți aceeași gândire, să simțiți unii cu alții, să aveți dragoste de frați, să fiți plini de compasiune, să aveți o gândire smerită,

1 Petru 4:8 Înainte de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate!

1 Petru 4:9 Fiți ospitalieri unii cu alții, fără să murmurați!

1 Petru 5:5 La fel şi voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni! Şi toți îmbrăcați-vă cu smerenie unii față de alții, pentru că „Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți El le dă har.”

1 Ioan 1:7 Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat.

1 Ioan 3:11 Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început: să ne iubim unii pe alții

1 Ioan 3:23 Iar porunca Lui este aceasta: să credem în Numele Fiului Său, Isus Cristos, şi să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit.

1 Ioan 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubește este născut din Dumnezeu şi-L cunoaște pe Dumnezeu!

1 Ioan 4:11 Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, atunci şi noi suntem datori să ne iubim unii pe alții.

1 Ioan 4:12 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea Lui este făcută desăvârșită în noi.


1 Tim Chaster, „One Anothering: Caring for Each Other in Community”, Tim Chester Blog, 5 Mai 2009, accesat 30 Decembrie, 2019, https://timchester.wordpress.com/2009/05/05/one-anothering-caring-for-each-other-in-community/

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)